Welsh language helpline

Llinell gymorth Gymraeg

Cysylltwch â ni os hoffech siarad â gweithiwr llinell gymorth yn Gymraeg

Mae Family Lives yn cynnig gwasanaeth llinell gymorth gyfrinachol a di-dâl* i deuluoedd yng Nghymru sy’n darparu cymorth emosiynol, gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd ar unrhyw agwedd ar rianta a bywyd teuluol. Os hoffech ddefnyddio’r gwasanaeth hwn yn Gymraeg, anfonwch neges e-bost atom sy’n cynnwys:

•        Eich enw

•        Y rhif ffôn yr hoffech inni ei ddefnyddio

•        Y dyddiad yr hoffech inni eich ffonio – gan ganiatáu 24 awr o rybudd (dylech nodi bod y gwasanaeth hwn ar gael dydd Llun – dydd Iau yn unig ac eithrio gwyliau banc) [dylech nodi bod y gwasanaeth hwn ar gael dydd Llun – dydd Gwener yn unig ac eithrio gwyliau banc]

•        Slot amser: 11:30, 12:30 neu 1:30

Dylech nodi os ydych yn gofyn am alwad yn ôl, byddwn yn cysylltu â chi ar yr amser y gofynnwyd amdano. Ni fyddwn yn gadael negeseuon ar ffonau ateb a byddwn yn ceisio eich ffonio tair gwaith ar yr amser y gofynnwyd amdano (o fewn y pum munud cyntaf). Os nad ydych ar gael, yn anffodus bydd angen ichi drefnu galwad newydd.

Byddwn yn dechrau’r alwad drwy ddweud "Helo, Family Lives sydd yma” ac yn aros i gael ateb cyn parhau â’r sgwrs. Bydd eich ffôn yn dangos y rhif  +44 808000. Dylech nodi, os nad yw’ch ffôn yn derbyn galwadau oddi wrth rifau wedi’u celu, ni fyddwn yn gallu cysylltu â chi.

Lawrlwytho ein taflen wybodaeth yn Gymraeg

 

Sut rydym yn helpu

Rydym yn gwrando ac yn rhoi lle i chi siarad, yn helpu chi i edrych ar eich sefyllfa a chanfod y ffordd ymlaen. Mae gwrando’n golygu ein bod ni’n gadael i chi, y galwr, arwain y sgwrs i ble bynnag yr hoffech. Byddwn yn cymryd yr hyn a ddywedwch o ddifri, heb ei fychanu mewn unrhyw ffordd. Efallai y byddwn yn gofyn cwestiynau i chi er mwyn ein helpu ni i ddeall eich sefyllfa’n llawn ac i ymchwilio i’ch teimladau, gan eich helpu i drafod opsiynau neu ystyried sefydliadau penodol fydd yn gallu’ch helpu. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i roi cymaint o wybodaeth gynorthwyol i chi ag y gallwn, ynghyd â chymorth ac anogaeth. Rydym yn gobeithio y bydd hynny’n eich rhoi chi, fel yr arbenigwr ar eich bywyd eich hun, mewn sefyllfa dda i wneud pa bynnag ddewisiadau sydd orau i chi. Mae sicrhau y byddwn yn gwrando arnoch ag empathi, gofal a pharch wrth wraidd gwerthoedd Family Lives. Ni allwn gynnig cyngor cyfreithiol na meddygol.

Cyfrinachedd

Mae’r holl alwadau’n gyfrinachol. Ni fyddwn yn torri cyfrinachedd oni cheir sefyllfa sy’n bygwth bywyd, neu os teimlir bod plentyn neu oedolyn mewn perygl o niwed sylweddol.

Beth sy'n digwydd os ydych chi'n dweud wrthym ni eich bod chi neu rywun arall wedi cael ei frifo neu mewn perygl?

Os ydym ni’n poeni am eich diogelwch chi, neu am gael eich brifo, gan eich gweithredoedd eich hun neu gan rywun arall, rydym ni eisiau eich helpu i ddod o hyd i'r ffordd orau o gadw'ch hun yn ddiogel. Rydym ni'n gwneud hyn trwy wrando a thrafod gyda chi beth rydych eisiau ei wneud. Y rhan fwyaf o’r amser bydd beth bynnag a ddywedwch wrthym ni yn aros rhyngoch chi a Family Lives.

Fodd bynnag, os ydym ni'n teimlo na allwch wneud penderfyniadau drosoch eich hun, weithiau efallai y bydd angen inni ddweud wrth rywun arall beth rydych wedi'i ddweud wrthym ni er mwyn inni allu eich helpu. Bydd hyn yn wir am bobl ifanc iau na 13 oed, ac o dan rai amgylchiadau, am blant hŷn ac oedolion.

Mae'n bwysig gwybod y gallwch benderfynu pa wybodaeth rydych chi'n dewis ei rhannu â ni. Ni fydd rhannu gwybodaeth yn golygu o angenrheidrwydd y byddwn yn dweud wrth rywun arall ond weithiau gallai olygu y byddwn yn cysylltu â'r Heddlu, y Gwasanaeth Ambiwlans neu’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Dydyn ni ddim yn cofnodi unrhyw fanylion personol, er efallai y bydd rhifau ffôn yn ymddangos ar ein system. Dydyn ni ddim yn eu priodoli i unrhyw berson unigol. Ni fyddai rhifau ffôn yn cael eu defnyddio ond mewn achosion diogelu.

Gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd i gael manylion llawn y ffordd rydym yn defnyddio eich data. 

* Yn ddi-dâl o linellau tir a'r rhan fwyaf o ffonau symudol

 

Welsh language helpline

Family Lives offers a confidential and free* helpline service for families in Wales providing emotional support, information, advice and guidance on any aspect of parenting and family life.

If you would like to access this service in Welsh, please email us including:

  • Your name
  • The telephone number you wish to be called on
  • The date you would like us to call – allowing 24 hours notice (please note this service is only available Mon-Thurs excluding bank holidays) [please note this service is only available Mon-Fri excluding bank holidays]
  • A time slot 11:30, 12:30 or 1:30

Please note if you request a call back we will contact you at the time requested. We will not leave messages on answerphones and will make 3 attempts to call at the time requested (within the first 5 minutes). If you are not available, unfortunately you will need to re-book your call.

We will start the call with "Hello this is Family Lives" and wait for the response before continuing the conversation. The number you will see on your phone will be +44 808000, please note if your telephone does not accept calls from withheld numbers we will be unable to contact you.

Download our flyer in Welsh

 

How we help

We listen and give you the space to talk, helping you to explore your situation and identify the way forward. Listening means that we let you, the caller, direct the conversation to wherever you want to go.  We will take what you say seriously, and not minimise it. We may ask you some questions to help us fully understand your situation and explore your feelings, and help you talk through options or consider specific organisations, which may be able to help you. We do our best to provide you with as much helpful information and support and encouragement as we can, and then we hope that that puts you, as the expert on your own life, in a good position to make whatever choices are best for you. Core to Family Lives' values is to ensure that you will be listened to with empathy, care and respect. We cannot offer legal or medical advice. 

Confidentiality

All calls are confidential. We will only break confidentiality if there is a life-threatening situation, or a child or adult is felt to be at risk of significant harm.

What happens if you tell us that you or someone else has been hurt or is at risk?

If we are worried about your own safety, or being hurt, either by your own actions or by someone else, we want to help you find the best way to keep yourself safe. We do this by listening and talking with you about what you want to do.  Most of the time whatever you tell us will stay between you and Family Lives.

However if we feel that you are unable to make decisions for yourself, sometimes we might need to tell someone else what you’ve told us to be able to help you. This will apply to all young people under 13 and under some circumstances to older children and adults.

It is important to know that you can decide what information you choose to share with us.  Sharing information will not automatically mean we will tell someone else but on some occasions it may mean us contacting the Police, Ambulance Service or Social Services.

We do not record any personal details, although phone numbers may appear in our system.  We do not attribute them to any individual person.  Phone numbers would only be used in cases of safeguarding.

Please see our Privacy Notice for full information on how we use your data. 

* Free from landlines and most mobiles